Exkurze po knihovnach (3. - 4.5.2006) 1/1

Exkurze po knihovnach (3. - 4.5.2006)

Den prvy: Knihovna v Plzni & Karlovych Varech
Den druhy: Knihovna v Chemnitz aneb Obchodak v akci & Vyrobna nabytku Inoventi

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 001

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 002

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 003

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 004

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 005

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 006

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 007

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 008

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 009

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 010

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 011

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 012

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 013

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 014

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 015

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 016

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 017

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 018

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 019

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 020

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 021

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 022

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 023

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 024

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 025

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 026

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 027

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 028

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 029

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 030

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 031

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 032

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 033

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 034

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 035

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 036

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 037

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 038

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 039

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 040

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 041

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 042

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 043

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 044

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 045

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 046

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 047

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 048

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 049

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 050

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 051

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 052

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 053

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 054

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 055

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 056

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 057

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 058

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 059

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 060

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 061

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 062

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 063

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 064

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 065

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 066

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 067

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 068

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 069

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 070

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 071

Exkurze Knihovny VOSIS 06-05 072

jAlbum